ABOUT US YOUR PETITION 2020 CALENDAR NEWS UPDATES


   Tahanan ng Mahal na Birhen

   Gifts and Legacies

   Service Ministry

   Intercessory Ministry

   Pilgrimages

   Cures, Miracles & Testimonies


Your Petition

PANALANGIN SA AMING BIRHEN NG PIAT

O Birheng Maria, aming Ina ng Pagdalaw ng Piat,
ako po ay dumudulog at nananalangin sa Inyo.
Iniaalay ko ang araw na ito sa pagpupuri
at pasasalamat sa mga biyayang naipagkaloob mo na
at sa pag-asa sa mga darating pang
bagong biyaya na alam kong kailangan sa buhay.

Pinakamamahal naming Ina,
loobin mo pong ibuhos sa amin,
ang lahat ng biyaya na bukod tanging
kailangan ng aming pangangatawan at kaluluwa,
lalong-lalo na ang mahalagang grasya
na mamatay sa pag-ibig ng Diyos,
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.

Amen

Mahal na Ina ng Piat,
Ipanalangin mo kami. (3x)